Hitachi Capital Mobility Czech Republic

Politika soukromí

Politika soukromí

Hitachi Capital Mobility Czech Republic dále jen „Hitachi“ hodnotu informací o nás a o našich klientech. Chráníme veškeré údaje získané od uživatele a dodržujeme přísné zásady ochrany osobních údajů, jak je uvedeno níže. Chceme prohlásit, že získané údaje zpracováváme v souladu s národními a evropskými právními předpisy a v podmínkách zaručujících jejich bezpečnost. Abychom zajistili transparentnost procesů zpracování, které provádíme, předkládáme zásady osobních údajů platné ve firmě Hitachi, stanovené na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

 

Firma Hitachi zpracovává různé druhy informací, včetně vlastních technických informací a informací poskytovaných klienty, jako globální dodavatel komplexních řešení. S ohledem na tuto skutečnost se firma Hitachi vždy snažila zavést a plně prosazovat systém řízení informací tak, aby respektovala hodnotu výše uvedených informací. Z těchto důvodů Hitachi vynaloží veškeré úsilí, aby stanovila příslušné zásady a vytvořila systém správy ochrany osobních údajů ve firmě, a zároveň stanovila politiku soukromí a propagovala ji mezi členy vedení a zaměstnanci. Kromě toho Hitachi provede příslušná opatření pro zveřejnění své politiky soukromí. Za účelem řádné ochrany osobních údajů bude firma Hitachi zmíněnou politiku uplatňovat.

 

Správce údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) vás informuji, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů je firma Hitachi Capital Mobility Czech Republic se sídlem ve Praha 4 - Krč , Olbrachtova 2006/9. Ve věcech týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat také e-mailem na adrese: iodo@hitachicapital.cz
 2. Firma Hitachi přikládá velký význam ochraně osobních údajů, proto byl ustanoven inspektor ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat na následující adrese: iodo@hitachicapital.cz. Správce doporučuje kontaktovat IOÚ v souvislosti s jakýmikoli pochybnostmi ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Shromažďování údajů a účel jejich zpracování

 1. Vaše osobní údaje bude zpracovávat firma Hitachi pro následující účely:

Účel zpracování

Právní základ a doba uchovávání údajů

Oprávněný zájem, pokud existuje

Uzavření a plnění smlouvy s klientem nebo dodavatelem.

Čl. 6 odst. 1 písm. b a písm. f GDPR

 

Po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení až do uplynutí lhůty pro nároky, které z ní vyplývají, zpravidla 3 roky, maximálně 6 let.

Hitachi v souvislosti s opatřeními přijatými pro uzavření smlouvy nebo její plnění kontaktuje v oprávněném zájmu zaměstnance/spolupracovníky klientů a dodavatelů.

Vyřizování stížností a reklamací.

Čl. 6 odst. 1 písm. b a písm. f GDPR

 

Po dobu 1 roku po uplynutí záruky nebo vyřízení reklamace.

Správce v souvislosti s posuzováním reklamace kontaktuje v oprávněném zájmu zaměstnance/spolupracovníky klientů.

Uplatňování nároků nebo obhajoba proti právním nárokům.

Čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR

 

Po dobu trvání řízení ohledně uplatnění nároků, tj. do doby jejich pravomocných ukončení, a v případě exekučních řízení do doby konečného uspokojení uplatňovaných nároků.

Správce v souvislosti s uplatňováním nároků nebo obhajobou proti právním nárokům může v oprávněném zájmu zpracovávat údaje zaměstnanců/spolupracovníků klientů nebo dodavatelů.

Archivace dokumentů, tj. smluv a dohod o vypořádání

Čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR

 

Po dobu stanovenou zákonem, a jestliže v případě konkrétních dokumentů není uvedena, potom po dobu kdy jejich uchovávání spadá do oprávněného zájmu správce regulovaného dobou možného uplatňování nároků.

-

Vedení statistik

Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR

 

Do doby dalšího zpracování uvedeného v této tabulce. Osobní údaje neuchováváme pouze pro statistické účely.

Získání informací o statistikách vedených správcem umožňuje zlepšit prováděnou činnost

Provádění marketingových činností bez použití prostředků elektronické komunikace

Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR

 

Do okamžiku vnesení námitky, tj. kdy nám jakýmkoli způsobem projevíte, že s námi nechcete zůstávat v kontaktu a dostávat informace o našich činnostech.

Provádění marketingových činností propagujících prováděnou činnost.

Provádění marketingových činností s použitím prostředků elektronické komunikace

Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR

 

Tyto činnosti jsou vzhledem k jiným závazným ustanovením, zejména zákona o telekomunikacích a zákona o poskytování elektronických služeb prováděny na základě získaných souhlasů.

 

Do okamžiku ukončení nebo odvolání souhlasu, tj. kdy nám jakýmkoli způsobem projevíte, že s námi nechcete být v kontaktu a dostávat informace o našich činnostech, a po jeho odvolání pro prokázání splnění zákonných povinností spočívajících na Hitachi a s nimi souvisejících nároků (do 6 let po odvolání souhlasu).

 

Kontrola přístupu, včetně monitorování pro správce údajů za účelem zvýšení bezpečnosti zaměstnanců a ochrany majetku a zachování důvěrnosti informací.

Čl. 6 odst. 1 písm. c a f GDPR

 

Do okamžiku podání námitky, nejdéle jeden rok.

 

Obrazové záznamy se zpracovávají pouze pro účely, pro které byly shromážděny, a uchovávají se po dobu nepřekračující tři měsíce ode dne pořízení záznamu, ledaže záznam je důkazem v řízení až do pravomocného ukončení řízení nebo do okamžiku podání námitky.

 

Správce údajů může získávat základní údaje zaměstnance/spolupracovníka (jméno a příjmení, místo zaměstnání nebo spolupráce, telefonní číslo a ve stanovených situacích číslo dokladu s fotografií) před dostavením se osoby, jejíž se údaje týkají, od subjektu, u kterého je tato osoba zaměstnána nebo se kterým spolupracuje.

Vedení náboru

Čl. 6 odst. 1 písm. a, písm. c a písm. f GDPR

 

Do 6 měsíců od ukončení náborového procesu, a v případě vyjádření souhlasu s dalšími náborovými procesy nejdéle jeden rok.

Správce údajů může bez dodatečného souhlasu subjektu údajů uchovávat údaje uchazečů o zaměstnání, kteří nebyli zaměstnáni do 6 měsíců po ukončení náborového procesu s ohledem na oprávněný zájem správce vzhledem k tomu, že zaměstnaný zaměstnanec/spolupracovník se nemusí osvědčit na pracovišti nebo může práci opustit.

Řízení lidských zdrojů – zaměstnanců a spolupracovníků

Čl. 6 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. f) GDPR

Čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR

V souladu s platnými předpisy ukládajícími povinnost archivovat dokumenty v oblasti pracovního práva, tj. osobní spisy a dokumentaci související s pracovním poměrem.

V případě občanskoprávních smluv budou tyto smlouvy uchovávány až do uplynutí promlčecích lhůt pro jejich nároky.

Obrazový záznam používá správce pouze se souhlasem zaměstnance/spolupracovníka.

Zveřejnění kontaktního formuláře na webových stránkách

Čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR

Poskytování odpovědí na žádosti a dotazy zasílané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jinou formou, včetně ukládání citlivých požadavků a poskytnutých odpovědí za účelem zachování principu vypořádání

 

 1. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 2. Vaše údaje nebudou zpracovávány způsobem, který vede k rozhodnutí založeném pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a vyvolává vůči vám právní účinky nebo vás podobným způsobem ovlivňuje.
 3. Podle čl. 21 odst. 4 GDPR vás informuji, že máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitka se podává inspektorovi ochrany údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 2. Podle čl. 21 odst. 1 GDPR při podávání námitky uveďte důvody související s vaší konkrétní situací.

 

Příjemci údajů

 1. V souvislosti s provozovanou činností bude firma Hitachi poskytovat vaše osobní údaje mj. následujícím subjektům:
  • státním orgánům nebo jiným subjektům oprávněným na základě právních předpisů;
  • subjektům, které nás podporují v naší provozované činnosti na naši žádost, zejména dodavatelům externích teleinformačních systémů podporujících naše činnosti, subjektům provádějícím audit našich činností, subjektu poskytujícímu účetní služby nebo subjektům spolupracujícím s Hitachi v rámci marketingových kampaní, přičemž tyto subjekty budou zpracovávat údaje na základě smlouvy s Hitachi a výlučně v souladu s jejími pokyny;
  • subjektům jednajícím jménem správce, zejména zaměstnancům a ostatním subjektům spolupracujícím se správcem;
  • dovozcům a prodejcům automobilů, servisním firmám, makléřům a pojišťovacím zástupcům, a také pojišťovnám;
  • bankám v případě nutnosti vyúčtování.

 

Oprávnění v rozsahu zpracovávání údajů a dobrovolné uvedení údajů

 1. Máte právo na přístup k obsahu svých údajů a právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenášení údajů, vnesení námitky, a pokud je zpracování založeno na souhlasu, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by to mělo dopad na zákonnost zpracování, k němuž došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

   

  Další informace o právech subjektů údajů jsou uvedeny v čl. 12–23 GDPR, jehož text můžete najít na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 2. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smluv a vyúčtování provozované činnosti a v situacích stanovených právními předpisy. Ve zbývajícím rozsahu je poskytnutí údajů dobrovolné.
 3. Pokud uznáte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, máte právo podat stížnost:

  Úřad pro ochranu osobních údajů

  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7

 

Automatizované zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem (včetně profilování) tak, že by v důsledku takového automatizovaného zpracování mohla být učiněna jakákoli rozhodnutí, mohly by vzniknout jiné právní důsledky nebo by to jinak výrazně ovlivňovalo naše klienty, obchodní partnery a jejich zaměstnance/spolupracovníky.